برنامه اجرایی و لینک برگزاری کنفرانس اعلام شد.
1401/03/26

برنامه اجرایی کنفرانس
لینک برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf26 
نام کاریری abc
پسورد 12345678

"سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی"  از ساعت 13 تا 20 به صورت آنلاین برگزار می شود.
سین برنامه اجرایی (1)